Polityka prywatności

Strona internetowa

Właścicielem strony internetowej www.indexstudio.pl jest Łukasz Michałowicz, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: IndexStudio Łukasz Michałowicz.
Adres siedziby firmy:
IndexStudio Łukasz Michałowicz
ul. Kawalerzystów 16
96-500 Sochaczew, Polska
NIP: 538-113-36-33
REGON: 030217408

Pliki cookies
Strona internetowa www.indexstudio.pl ani jej podstrony nie używają plików Cookies tzw. ciasteczek i nie zapisują żadnych informacji na łączących się z tą stroną komputerach.
RODO
Stosując standardy ochrony danych osobowych oraz realizując obowiązek wynikający z art. 14 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej zwanym RODO pragniemy poinformować Państwa że: Administratorem Państwa danych osobowych jest Łukasz Michałowicz, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą IndexStudio Łukasz Michałowicz zwany dalej „Administratorem”. Kontakt z Administratorem możliwy jest za pomocą poczty na adres firmy: IndexStudio Łukasz Michałowicz, ul. Kawalerzystów 16, 96-500 Sochaczew lub poczty elektronicznej na adres: indexstudiopl@gmail.com . Administrator przetwarza Twoje dane ze względu na prowadzoną przez siebie gospodarczą: reklamową, poligraficzną i fotograficzną w szczególności ponieważ:
 • udostępniliście Państwo wizytówkę w formie papierowej
 • wyraziliście Państwo zgodę na przesłanie oferty firmowej
 • jesteście Państwo zainteresowani otrzymywaniem wiadomości na temat nowych produktów i usług
 • jesteście Państwo zainteresowani zakupem produktów lub/i usług
 • jesteście Państwo zainteresowani nawiązaniem i utrzymaniem kontaktów biznesowych
W przypadku podjęcia decyzji o zamówieniu towarów lub usług o charakterze odpłatnym, dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach w oparciu o poniższe podstawy prawne:
 • w zakresie zapewnienia realizacji zawartej między stronami umowy o świadczeniu usług - art. 6 ust. 1 lit. b RODO (wykonanie umowy);
 • w zakresie dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej – art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora);
 • w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz rozliczeń z tytułu realizowanych odpłatnych usług - art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości [Dz. U. z 2017 r. poz. 1089] (wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze).
W celu realizacji świadczonych usług Administrator może przekazać Państwa dane innym podmiotom, takim jak np.
 • drukarnie (w celu bezpośredniego dostarczenia zrealizowanych zleceń)
 • laboratoria fotograficzne (w celu bezpośredniego dostarczenia zrealizowanych zleceń)
 • firmy kurierskie i pocztowe (w celu dostarczenia zrealizowanych zleceń)
 • firmom pośredniczącym w płatnościach elektronicznych (w celu obsługi płatności za produkty i usługi)
 • podmiotom i podwykonawcom świadczącym usługi prawne, marketingowe, informatyczne i księgowe (w celu obsługi zleceń, kontaktów biznesowych, zrealizowania obowiązku rozliczeń podatkowych)
Wszystkie podmioty, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

Administrator będzie przetwarzał dane osobowe otrzymane w bezpośrednich kontaktach biznesowych, wprowadzane przez Państwa dobrowolnie w mailach biznesowych skierowanych bezpośrednio do firmy IndexStudio oraz danych pozyskanych z ogólnie dostępnych źródeł w sieci Internet, takich jak:
 • Rejestr CEIDG
 • Rejestr KRS
 • Panorama Firm (www.panoramafirm.pl) i tym podobne spisy firm w Internecie
 • Dane udostępnione na Państwa stronie internetowej
 • Dane udostępnione w ogólnodostępnych bazach branżowych w Internecie
Dane, które są gromadzone, to ogólnodostępne lub dobrowolnie udostępnione dane biznesowe, takie jak: imię i nazwisko, nazwa firmy, adres, nr telefonu, adres e-mail, NIP firmy. Dane te są przechowywane w czasie trwania relacji biznesowych i wyłącznie w zakresie realizowanych czynności biznesowych, w tym danych potrzebnych do wystawienia dokumentów księgowych. W przypadku działalności fotograficznej zdjęcia osób fizycznych przechowywane są przez pół roku dysku, jako kopia zapasowa a następnie bezpowrotnie usuwane. Działalność fotograficzna wymaga od Państwa dodatkowej zgody zgodnej z zakresem wykonania zlecenia i dotyczy możliwości przekazania zdjęć z wizerunkiem do laboratorium fotograficznego w celu wykonania odbitek. Jeżeli taka zgoda nie zostanie wyrażona na piśmie, zdjęcia zostaną przekazane zleceniodawcy bezpośrednio i wyłącznie w formie cyfrowej. Firma IndexStudio nie zbiera danych przez formularze kontaktowe. Administrator nie przetwarza szczególnych kategorii danych osobowych, to znaczy takich, które ujawniają pochodzenie rasowe, etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne, światopogląd, przynależność do związków zawodowych, danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego identyfikacji osoby fizycznej, danych dotyczących zdrowia, seksualności, orientacji seksualnej. Administrator dokłada wszelkich starań, by chronić dane osobowe i zapewnia, że są one:
 • przetwarzane zgodnie z prawem,
 • zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
 • merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
Dane osobowe przetwarzane są przez czas konieczny do tego, by w szczególności:
 • obsłużyć zapytanie ofertowe
 • dostarczyć zamówione usługi lub produkty
 • prowadzić komunikację marketingową na podstawie uzyskanej zgody (do czasu jej cofnięcia)
 • realizować zlecenia objęte umową
 • rozwijać kontakty biznesowe
 • wystawiać dokumenty księgowe
Niewyrażenie zgody na przetwarzanie danych w wyżej wymienionych celach biznesowych skutkuje automatycznie rozwiązaniem współpracy.

Prawa.
Posiadają Państwo prawo do:
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie.
 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich uzupełnienia, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych,
 • przenoszenia danych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie dotyczące Państwa danych osobowych narusza RODO.
Realizacja praw została opisana szczegółowo w artykułach 16 – 21 ustawy RODO. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną. W szczególności Administrator zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Kontakt z Administratorem:

IndexStudio Łukasz Michałowicz
ul. Kawalerzystów 16
96-500 Sochaczew, Polska
Tel. 605 567 716
Mail: indexstudiopl@gmail.com


Dane firmy:

IndexStudio Łukasz Michałowicz
ul. Kawalerzystów 16
96-500 Sochaczew
Poland
NIP: 538-113-36-33
Regon: 030217408
EU VAT:PL 5381133633

Bank

ING Bank Śląski S.A.
Rachunek: 17 1050 1025 1000 0092 4695 9440
IBAN: PL 17 1050 1025 1000 0092 4695 9440
SWIFT/BIC: INGBPLPW

Kontakt

Telefon:+48 605 567 716
Email: indexstudiopl@gmail.com
Skype: lukasz.michalowicz2
Facebook: IndexStudio
Facebook: PhotoIndex